NOR-WATER

 

 NOR-WATER

Título: Contaminantes Emerxentes nas augas de Galicia – Norte de Portugal: novas ferramentas para a xestión do risco.

Programa: Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Prioridade: 6F Fomento de tecnoloxías innovadoras para a mellora da protección medioambiental e a eficiencia dos recursos no sector dos residuos e o sector da auga, e con respecto ao solo ou á redución da contaminación atmosférica.

Orzamento total: 579.475,41 €

Contribución FEDER: 434.606,56 €

Duración: 04/2019 – 12/2021

Coordinador: CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Porto.